متن اهنگ سامی بیگی به نام هماهنگه :
دلت با من هماهنگه
نگاه تو تو چشمامه
تنت با من میرقصه
همون حسی که میخوامه
تو این دنیا مثل شب باش
جز آغوشت پناهی نیست
با این حالی که من دارم
جز اینجا دیگه جایی نیست
من اینجاها با تو میمونم
همیجنا که هوا خوبه
نفس تو سینه میگیره
دلم واسه تو میکوبه
من یه دیوونم وقتشه عاقل شم
تا ته خوبی حق بده عاشق شم
عمرمو گشتم تا که تو پیدا شی
هیچی نمیفهم فقط میخوام باشی
من یه دیوونم وقتشه عاقل شم
تا ته خوبی حق بده عاشق شم
عمرمو گشتم تا که تو پیدا شی
هیچی نمیفهم فقط میخوام باشی
فقط میخوام باشی
دلت با من هماهنگه
نگاه تو تو چشمامه
تنت با من میرقصه
همون حسی که میخوامه
تو این دنیا مثل شب باش
جز آغوشت پناهی نیست
با این حالی که من دارم
جز اینجا دیگه جایی نیست
من اینجاها با تو میمونم
همیجنا که هوا خوبه
نفس تو سینه میگیره
دلم واسه تو میکوبه
من یه دیوونم وقتشه عاقل شم
تا ته خوبی حق بده عاشق شم
عمرمو گشتم تا که تو پیدا شی
هیچی نمیفهم فقط میخوام باشی
من یه دیوونم وقتشه عاقل شم
تا ته خوبی حق بده عاشق شم
عمرمو گشتم تا که تو پیدا شی
هیچی نمیفهم فقط میخوام باشی